Llegeixi els termes i condicions legals de www.canmiserias.com detingudament abans d’utilitzar aquesta web.
El present avis legal i les Condicions Generals d’Us de www.canmiserias.com, són part del desig de donar el millor servei i màxima seguretat als nostres usuaris.

AVÍS LEGAL

Informació general – Titularitat del lloc web

En compliment del previst en l’article 10 de la llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que la página web www.cansmiserias.com (d’ara endavant, el “lloc”) és un domini de Can Miserias S.L.

El lloc té per finalitat la difusió i promoció del restaurant Can Miserias.

 

Dades identificatives del lloc web

www.canmiserias.com és un domini que pertany i està gestionat per Can Miserias SL., amb domicili social a C/ Comte Borrell núm. 106, 08015 Barcelona (Barcelona, España), amb CIF B66443664.

Per qualsevol consulta, pot contactar directament amb Can Miserias SL a través dels següents mitjans:

 • Correu postal a la següent direcció: C/ Comte Borrell núm. 106, 08015 Barcelona (Barcelona, España)
 • A través de correu electrònic:  restaurant@canmiserias.com
 • Mitjançant telèfon: 934 54 78 37

 

CONDICIONS GENERALS D’ ÚS DEL LLOC WEB

Informació general

Alguns continguts o serveis oferts en aquest LLOC poden estar subjectes a condicions especials addicionals a les presents Condicions d’ús. Quan sigui procedent, les condicions especials es posaran a disposició de l’USUARI de forma clara. L’USUARI accepta l’aplicabilitat de condicions especials pertinents cada vegada que s’utilitzi el contingut o servei pertinent i accepta sotmetre’s a elles. En cas de discrepàncies, les condicions especials prevaldran sobre les presents Condicions d’ús.

 

Acceptació de les condicions generals d’ús del lloc web

L’accés a i/o ús del LLOC es totalment voluntari. La persona que accedeixi a i/o utilitzi el LLOC, tant com usuari, accepta sense cap tipus de reserva les presents Condicions d’ús i es compromet a sotmetre’s a elles.

L’USUARI ha de llegar les presents Condicions d’ús (i, quan procedeixi, les condicions especials pertinents) detingudament i per complet abans d’accedir a i navegar pel LLOC (o abans d’accedir o utilitzar qualsevol contingut) i, si l’USUARI no les accepta, no haurà d’accedir ni utilitzar el LLOC (o contingut) i haurà d’abandonar-lo immediatament.

Per accedir a i/o utilitzar el LLOC, l’USUARI ha de ser major d’edat i tenir la capacitat legal per sotmetre’s a les presents Condicions d’ús L’USUARI també entén i accepta expressament que l’accés a i l’ús d’aquest LLOC, i dels seus continguts, es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat en tot moment.

L’USUARI pot accedir, imprimir, descarregar i guardar les Condicions d’ús en qualsevol moment. Aquestes condicions estaran permanentment accessibles en el LLOC a través de l’enllaç a Termes i condicions legals.

 

Obligacions de l’Usuari

Amb caràcter general, l’usuari s’obliga al compliment de les presents condicions i termes d’ús, i a actuar sempre conforme la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, utilitzant la diligència adequada a la naturalesa del contingut del que disfruta,i abstenint-se d’utilitzar el present lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deterior el normal funcionament del mateix, els béns o drets del Restaurant Can Miserias, de la resta d’Usuaris o , en general de qualsevol tercer.

 

Drets del titular del lloc web

El titular del lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració del lloc web.

L’accés i navegació en aquesta pàgina web implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús continguts en la mateixa. El sol accés no implica l’establiment de cap tipus de relació entre el LLOC i l’usuari.

EL LLOC podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les Condicions Particulars que, en el seu cas, s’incloguin, mitjançant la publicació de les modificacions en el lloc web amb la fi que podin ser conegudes pels usuaris.

El LLOC podrà utilitzar el lloc i modificar el disseny, presentació i/o configuració en qualsevol moment i sense previ avís.
En qualsevol cas, El LLOC es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense previ avís, denegar l’accés a aquest lloc a aquells usuaris que incompleixin qualsevol de les presents Condicions d’ús.

 

Obligacions de l’Usuari

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut d’acord amb l’establert per la llei, la moral, l’odre públic i en les presents Condicions Generals.

Així mateix , s’obliga a fer un ús adequat dels continguts del lloc web, i a no utilitzar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

En particular, i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior , l’Usuari s’obliga, en la utilització del present lloc web a :

 • No introduir , emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori , injuriós , obscè , amenaçador , xenòfob , inciti a la violència a la discriminació per raó de raça , sexe, ideologia , religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral , l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i , en general, que vulneri la normativa vigent espanyola i del seu país de residència.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d’ordinador, dades , virus , codi, o qualsevol altre fitxer que sigui susceptible de causar danys o qualsevol tipus d’alteració en el lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips , sistemes o xarxes d’el LLOC , de qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer, que pugui impedir el normal funcionament dels mateixos .
 • L’usuari ha de respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual d’EL LLOC i de tercers en tot moment. L’usuari entén i accepta que no té cap dret, titularitat o interès sobre aquests drets de propietat industrial i intel·lectual, ni té dret d’ús, excepte en la mesura permesa pels termes i condicions expressament establerts en les presents Condicions d’ús. En conseqüència , cap dels drets o obligacions concedits o assumits en les presents Condicions d’ús s’interpretarà com una concessió o llicència, en part o íntegrament , dels drets de propietat industrial i intel·lectual sobre el Lloc o qualsevol part d’aquest , ni afectarà la seva propietat , llevat que es proporcioni expressament d’una altra manera.

 

Exoneració de responsabilitat del titular del lloc web

El titular del LLOC no serà responsable, amb caràcter general, respecte de l’ús inadequat del seu lloc web.

Els usuaris hauran de fer un ús adequat del mateix, d’acord amb les condicions i termes establerts en els presents Termes i Condicions, sense que cap responsabilitat pugui tenir el titular per la utilització indeguda.

 • EL LLOC no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web , sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza .
 • EL LLOC no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web canmiserias.com
 • La presència d’aquests enllaços al lloc web té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí.
 • EL LLOC no assumeix cap responsabilitat sobre la possible falta d’actualització d’aquest lloc web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant , l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol contingut inclòs en aquest lloc web.
 • Respecte de possibles deficiències tècniques, EL LLOC no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per fallades en la xarxa elèctrica, a la xarxa de connexió de dades , al servidor o a qualsevol prestació.
 • Respecte a l’accés per tercers al seu sistema EL LLOC adoptarà les cauteles tècniques necessàries per tal de protegir les dades i informació a la qual s’accedeix , però sense que sigui responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establertes, accedeixin a les dades esmentades
 • EL LLOC inverteix constantment en mitjans tecnològics que intenten minimitzar el risc de virus i programari similars, i continguts no autoritzats en els seus sistemes d’informació. Tot i això, l’Usuari és conscient que ha d’adoptar les seves pròpies mesures orientades a minimitzar els danys ocasionats per programari no autoritzat , virus , troians i qualsevol classe del programari denominat malware, eximint EL LLOC de tota responsabilitat que pogués derivar-se de la contenció de malware en els fitxers habilitats en la present web
 • EL LLOC no assumeix cap responsabilitat pels continguts, dades i / o informació proporcionada pels USUARIS del Lloc ni pels continguts i serveis de llocs web externs enllaçats en el Lloc . Especialment , EL LLOC no garanteix que aquests continguts siguin correctes, serveixin per a un fi o puguin servir per a aquest fi.
 • EL LLOC no serà responsable de les ressenyes i opinions expressades pels USUARIS en el Lloc, fòrums , comunitats o en qualsevol altra plataforma de participació.

 

Propietat intel·lectual

EL LLOC és la propietària i / o legítima titular del lloc web i del seu contingut. EL LLOC es reserva tots els drets de llicències i explotació

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements disponibles en la present web (gràfics , imatges , fotografies , mostres i materials que apareixen en els mateixos , tecnologies industrials , fitxers , logotips , combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció ) estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’EL LLOC o sobre els quals s’han obtingut els drets d’ús corresponents.

 • Així, tots els continguts del lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics , imatges , icones , tecnologia, programari , links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font , són propietat intel·lectual d’eL LLOC o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

El lloc web i els seus continguts estan protegits per les lleis de Propietat intel·lectual , industrial i de publicitat, entre d’altres. La distribució, modificació, cessió , transferència , comunicació pública i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat per EL LLOC , que és el titular dels drets d’explotació, queden expressament prohibits i pot exercir les accions que cregui oportunes en defensa dels seus drets

Respecte al seu contingut, es prohibeix expressament:

 • La seva reproducció, distribució o modificació , transformació , extracció , reutilització, reenviament , comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total per qualsevol mitjà del Lloc o de qualsevol part o elements integrants de la web , sempre que no estigui expressament autoritzat.
 • La seva publicació en altres pàgines web o en altres mitjans de comunicació digitals o escrits requereix el consentiment exprés del titular del web , i, en tot cas , hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual d’EL LLOC , llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès, sempre que al seu torn es compti amb l’autorització d’EL LLOC.
 • La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris , diferents dels estrictament permesos.
 • Qualsevol intent d’obtenir els continguts del lloc web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment s’emprin a la xarxa.

DAtès que no s’obtenen o utilitzen per a fins comercials o professionals sinó només per a fins privats i d’acord amb el que estableix la legislació aplicable , l’USUARI pot veure i obtenir còpies privades temporals de la informació, materials i contingut del Lloc en els seus sistemes informàtics ( maquinari i programari).

Sobre tots els continguts publicats lliurement per l’Usuari en el Lloc Web o perfils socials , entenent com a tals vídeos , fotografies i qualsevol comentari , opinió o descripció ( en endavant, ” els continguts “), l’usuari atorga gratuïtament a EL LLOC una llicència de ús sense limitació temporal ni territorial. Basant-se aquesta llicència, EL LLOC podrà explotar lliurement els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels continguts.

No es permet la utilització dels signes distintius ( marques , noms comercials ) , excepte autorització expressa dels legítims titulars.

 

Legislació i jurisdicció

Els termes i condicions legals del lloc es regeixen per la legislació del Regne d’Espanya. Qualsevol controvèrsia , assumpte o problema que sorgeixi entre els usuaris i EL LLOC es dirimirà exclusivament davant els Tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

POLITICA DE PRIVACITAT 

Protecció de dades de caràcter personal. 

www.canmiserias.com no sol·licita a l’Usuari dades de caràcter personal.

Excepcionalment, de sol·licitar dades de caràcter personal, l’usuari hauria d’acceptar de manera explícita la clàusula informativa abans d’enviar el formulari de recollida de dades:

En compliment amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals seran tractades i quedaran incorporades en un fitxer responsabilitat de Can Miserias SL, amb la finalitat de gestionar la petició efectuada a través del formulari web de www.canmiserias.com i l’enviament de comunicacions informatives o comercials per oferir informació del seu interès.

L’usuari pot negar-se lliurement a rebre comunicacions informatives o comercials marcant la casella corresponent que trobarà en el formulari o donant-se de baixa de forma automàtica de les comunicacions que no siguin del seu interès.

Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició haurà de remetre una comunicació escrita, des del compte de correu electrònic que va fer servir a l’hora d’omplir el formulari, a restaurant@canmiserias.com.

Li preguem que, en el supòsit de produir-se alguna modificació en les seves dades de caràcter personal, ens ho comuniqui a fi de poder mantenir-les actualitzades.

Pàgina web – formulari de recollida de dades

Acceptació de la Clàusula informativa formulari recollida de dades

Abans d’enviar el formulari emplenat se li requerirà l’acceptació de la clàusula informativa que a continuació es reprodueix.

En compliment amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals seran tractades i quedaran incorporades en un fitxer responsabilitat de Can Miserias SL, amb la finalitat de gestionar la petició efectuada a través del formulari web de www.canmiserias.com i l’enviament de comunicacions informatives o comercials per oferir informació del seu interès.

L’usuari pot negar-se lliurement a rebre comunicacions informatives o comercials marcant la casella corresponent que trobarà en el formulari o donant-se de baixa de forma automàtica de les comunicacions que no siguin del seu interès.

Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició haurà de remetre una comunicació escrita, des del compte de correu electrònic que va fer servir a l’hora d’omplir el formulari, a restaurant@canmiserias.com.

Li preguem que, en el supòsit de produir-se alguna modificació en les seves dades de caràcter personal, ens ho comuniqui a fi de poder mantenir-les actualitzades.

 

Ús de Cookies

En compliment a l’art. 22.2 LSSICE informa de la utilització de les cookies al lloc web www.canmiserias.com

www.canmiserias.com, pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan l’Usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’Usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, de manera que no proporcionen per si mateixes dades personals de l’Usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba allotjat el lloc web reconegui el navegador web utilitzat per l’Usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que es s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, així com per controlar el progrés i nombre d’entrades.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el Lloc Web no resulta necessari que l’Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom de www.canmiserias.com.

www.canmiserias.com no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.